Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

04:24
9967 25ad
Reposted fromshitsuri shitsuri viaMrrruk Mrrruk
04:23
3211 2652 500
Reposted fromnumbereight numbereight viaratmani ratmani
04:22
6418 d7b5 500

🌿tattoo blog🌿

Reposted fromKiro Kiro
04:21
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viaalcohoolic alcohoolic
04:21
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
04:20
Reposted fromthetemple thetemple viaOkery Okery

February 20 2017

03:26
03:26
0002 9e9d
Reposted fromscorpix scorpix viaalicemeow alicemeow
03:25
2925 5c8b
Reposted fromnezavisan nezavisan viaklaudiusz klaudiusz
03:25
03:24
4204 b321
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatalula talula
03:23
Osioł: Wiesz co, ty to ciągle tylko: «ja», «ja», «ja»! I wiesz co? Teraz moja kolej! A ty się zamknij i słuchaj, co mówię! Jesteś dla mnie wredny! Obrażasz mnie! Krytykujesz wszystko, co robię! Nic, tylko mnie popychasz albo odpychasz!
Shrek: Ach, tak! Skoro tak źle cię traktuję, to po co tu wróciłeś?!
Osioł: Bo tak robią przyjaciele, Shrek! Przebaczają, rozumiesz?!
— ♥
Reposted fromleniwieec leniwieec viapikkumyy pikkumyy
03:22
0385 92de 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabrightbyte brightbyte
03:22
1176 3714
Reposted fromrof rof viaflauschig flauschig
03:20
9115 c338
retro-video-game-shadow-boxes
Reposted fromPsaiko Psaiko viaNorkNork NorkNork
03:19
6774 8336
Reposted fromMaruTheCat MaruTheCat viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
03:18
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
03:18
4768 b991
Reposted fromvounsky vounsky viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
03:18
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
03:18
2221 1b07
Repost this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl